Kurzer Draht

Nut­zen Sie eine der ver­schie­de­nen Mög­lich­kei­ten, mit mir in Kon­takt zu tre­ten. Ich freue mich dar­auf!

Bundestagsbüro

Prof. Dr. Mar­tin Pät­zold MdB
Deut­scher Bun­des­tag
Platz der Repu­blik 1
11011 Ber­lin

Tele­fon: (030) 227 73917
Tele­fax: (030) 227 76917
E-Mail: martin.paetzold@bundestag.de

Ansprech­part­ner im Bun­des­tags­bü­ro

Sekre­ta­ri­at
Doris Scharn­bach
(030) 227 73917
martin.paetzold.ma01@bundestag.de

Büro­lei­ter
Tris­tan Mar­tens
(030) 227 73916
martin.paetzold.ma02@bundestag.de

Wis­sen­schaft­li­cher Mit­ar­bei­ter
Alex­an­der Sad­ler
(030) 227 73918
martin.paetzold.ma03@bundestag.de

Besu­cher­grup­pen
Flo­ri­an Kla­wun
(030) 227 73932
martin.paetzold.ma04@bundestag.de

Stu­den­ti­scher Mit­ar­bei­ter
Rebek­ka Fran­ke

Wahlkreisbüro

Prof. Dr. Mar­tin Pät­zold MdB
Nor­man­nen­stra­ße 1–2
10367 Ber­lin

Tele­fon: (030) 51 30 51 200
Tele­fax: (030) 51 30 51 209

Ansprech­part­ner im Wahl­kreis­bü­ro

Sekre­ta­ri­at
Hei­ke Wen­del

Geschäfts­füh­rer
Ben­ja­min Hud­ler

Wis­sen­schaft­li­cher Mit­ar­bei­ter
Lukas Krie­ger

Stu­den­ti­scher Mit­ar­bei­ter
Valen­tin Par­ei­gis